អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គុណ​ថា

    «ក្រឹត្យវិន័យ​ថា «ចូរ​ធ្វើ​នេះ» ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​បាន​សម្រេច​ទេ។ ព្រះ​គុណ​ថា «ចូរ​ជឿ​លើ​នេះ» ហើយ​គ្រប់​អ្វីៗ​បាន​សម្រេច​ទាំង​អស់។» (Martin Luther) អាន​បន្ថែម