អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចំណុច៣យ៉ាងអំពីលុយកាក់ដែលព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយ

    រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​យើង​មាន​គឺ​សុទ្ធតែ​មក​ពី​ព្រះ​អង្គ ហើយនិង​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​យើង​ថ្វាយ​ទៅ​កាន់​ព្រះ​អង្គ​វិញ គឺ​ជា​ការ​ដែល​យើង​ថ្វាយ​នូវ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​អង្គ​ឲ្យ​យើង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ More

  • in

    ស្ដាយ​ក្រោយ

    «គ្មាន​ការ​លះបង់​ណា​មួយ​ដែល​លោកអ្នក​នឹង​ធ្វើ​សម្រាប់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​លោកអ្នក​នឹង​មាន​ការ​សោកស្ដាយ​ឡើយ។» (Graham Beynon) More