អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចិត្ត​ចេះ​អគុណ

    «បុគ្គល​ដែល​មាន​ចិត្ត​ចេះ​អរគុណ​ឥត​ឈប់​ឈរ គឺ​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ម៉ាត់​មិន​ចេះ​រអ៊ូរទាំ។» (Burk Parson) More