អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ទ្រព្យតិច

    «បើ​មាន​ទ្រព្យ​តិច ហើយ​មាន​សេចក្ដី​សុចរិត នោះ​វិសេស​ជាង​មាន​កំរៃ​ច្រើន តែ​មាន​សេចក្ដី​ទុច្ចរិត​វិញ ។» (សុភាសិត ១៦:៨) អាន​បន្ថែម