អត្ថបទថ្មីៗ

  • ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់

    in

    គោល​ជំនឿ​

    «ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ គឺ​ជា​ចំណុច​ស្នូល​នៃ​គោល​ជំនឿ​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។» (Greg Gilbert) More