អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​សំឡេង

    «ជា​ទូទៅ ការ​អធិស្ខាន​ដ៏​ល្អ​បំផុត​មាន​សំឡេង​ដំងូរ​ជា​ជាង​ពាក្យ​សម្ដី។» (John Bunyan) More