អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កំឡាំង​ខ្ញុំ

    «ព្រះ​យេហូវ៉ា គឺ​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​ជា​កំឡាំង​ខ្ញុំ ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជើង​នៃ​ខ្ញុំ​បាន​លឿន ដូច​ជា​ជើង​ឈ្លូស ហើយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ដើរ​នៅ​លើ​ទី​ខ្ពស់​របស់​ខ្ញុំ ។» (ហាបាគុក ៣:១៩​) អាន​បន្ថែម