អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    គួរ​ស្អប់​សាតាំង?

    យើង​ខ្ញុំ​គិត​ថា មូល​ហេតុ​ទី​មួយ ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បង្គាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ រ៉ូម ១២:៩ ឲ្យ «ខ្ពើម​សេចក្តី​អាក្រក់ ហើយ​កាន់​ខ្ជាប់​ខាង​សេចក្តី​ល្អ​វិញ» គឺ​ដោយ​សារ​លោក​អ្នក​មិន​អាច​ស្រឡាញ់​ការ​ល្អ ដោយ​មិន​បាន​ស្អប់​ការ​អាក្រក់​នោះ​ទេ។ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​អាច​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​អ្វី​ដែល​ល្អ ហើយ​ស្រឡាញ់​សេចក្តី​ល្អ ហើយ​ចង់​ឲ្យ​សេចក្តី​ល្អ​ឈ្នះ​សេចក្តី​អាក្រក់ ព្រម​ទាំង​ចង់​ឲ្យ​គេ​ពិសោធន៍​នឹង​សេចក្តី​ល្អ លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ស្អប់​សេចក្តី​អាក្រក់ ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ស្អប់​សាតាំង ដែល​វា​មិន​ចេះ​ខ្មាស​អៀន និង​ជា​ប្រភព​នៃ​ការ​អាក្រក់​គ្រប់​យ៉ាង។ ការ​មិន​ស្អប់​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​អាក្រក់ គឺ​ជា​ការ​មិន​ស្រឡាញ់​សេចក្តី​ល្អ។ ដូច​នេះ យើង​ខ្ញុំ​គិត​ថា ព្រះ​ទ្រង់​ស្អប់​សាតាំង ក្នុង​ន័យ​ទាំង​ពីរ​នេះ ហើយ​យើង​ក៏​គួរ​តែ​ស្អប់​វា​យ៉ាង​ដូច​នេះ​ផង​ដែរ។ អាន​បន្ថែម