អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចិត្ត​ស្អប់​អំពើ​បាប

    ការ​ទូល​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​អំពើ​បាប​នឹង​​ជំរុញ​ឲ្យ​ចិត្ត​យើង​​ស្អប់​អំពើ​បាប​ផង​ដែរ។ More