អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្លួន​ស្អប់​អំពើបាប

    «គ្មាន​បុគ្គល​ណា​អាច​ថា ខ្លួន​ស្អប់​អំពើ​បាប​បាន​នោះ​ឡើយ ប្រសិនបើ​គាត់​កំពុង​តែ​រស់នៅ​ក្នុង​អំពើបាប។»​ (C.H. Spurgeon) More