អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រង់​ព្រះ​សណ្ដាប់

    «ដោយសារ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដែល​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់នៅ នោះ​ព្រះ​អង្គ​អាច​ព្រះ​សណ្ដាប់​ឮ៖ ដោយសារ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដែល​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់នៅ នោះ​ព្រះ​អង្គ​នឹង​សណ្ដាប់​ឮ។ ដោយព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​នៃ​ការ​តាំង​សញ្ញា នោះ​ព្រះ​អង្គ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​រូប​អង្គ​ទ្រង់​ព្រះ​សណ្ដាប់​ឮ»។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម