អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឯ​ការ​របស់​ព្រះ

    «ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ឆ្លើយ​ថា ឯ​ការ​របស់​ព្រះ គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ជឿ​ដល់​អ្នក​ដែល​ព្រះ​បាន​ចាត់​ឲ្យ​មក« (យ៉ូហាន ៦:២៩) អាន​បន្ថែម