អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ត្រូវ​​តែឮ

    «មនុស្សលោក​នឹង​មិន​ចាប់ផ្ដើម​ទទួល​ជឿ​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ ពេល​យើង​គ្រាន់តែ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួកគាត់​នោះ​ទេ។ ពួកគាត់​ក៏​ត្រូវ​ឮ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផង​ដែរ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម