អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចិត្ត​ជឿ & មាត់​ថ្លែង​ប្រាប់

    ដ្បិត​យើង​បាន​សុចរិត ដោយ​មាន​ចិត្ត​ជឿ ហើយ​ក៏​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​មាត់​ទទួល​ថ្លែង​ប្រាប់ ពី​ព្រោះ​គម្ពីរ​ថា «‍អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ទ្រង់ នោះ​នឹង​គ្មាន​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឡើយ‍។» (រ៉ូម ១០:១០-១១) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​រក្សា​ទុក

    «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​រក្សា​ទុក​នូវ​សេចក្ដី​បន្ទាល់​របស់​ទ្រង់ ជា​អ្នក​ដែល​ស្វែង​រក​ទ្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត។» (ទំនុកដំកើង ១១៩:២) អាន​បន្ថែម