អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដឹង​ជាក់

    «រី​ឯ​សេចក្ដី​ជំនឿ នោះ​គឺ​ជា​ចិត្ត​ដែល​ដឹង​ជាក់​ថា​នឹង​បាន​ដូច​សង្ឃឹម ជា​សំគាល់​ពី​ការ​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ។» (ហេព្រើរ ១១:១) អាន​បន្ថែម