អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​បងប្អូន

    «ចូរ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​គ្នា ជា​បង​ប្អូន​ជា​និច្ច ។» (ហេប្រឺ ១៣:១) More