អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្លូវ​នៃ​ជីវិត

    «អ្នក​ណា​ដែល​ស្ដាប់​តាម​សេចក្ដី​ប្រៀន​ប្រដៅ នោះ​ឈ្មោះ​ថា ដើរ​ក្នុង​ផ្លូវ​នៃ​ជីវិត​ហើយ តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​សេចក្ដី​បន្ទោស នោះ​ហៅ​ថា វង្វេង​វិញ» (សុភាសិត ១០:១៧)។ អាន​បន្ថែម