អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពី​អនាគត

    «យើង​ដឹង​តិច​ណាស់​អំពី​អនាគត ហើយ​ការ​បារម្ភ​អំពី​វា​គឺ​ជា​ភាព​ល្ងីល្ងើ​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត។»​ (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម