អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លើ​ផែន​ដី​នេះ

    «លើ​ផែន​ដី​នេះ សេចក្ដី​អំណរ​ចាប់ផ្ដើម​ជ្រាប​ចូល​មក​ក្នុង​យើង តែ​នៅ​ឯ​ស្ថាន​សួគ៌ យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​អំណរ។»​​ (Thomas Watson) អាន​បន្ថែម