អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    វីរ​បុរស

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​គំរូ និង​ជា​វីរបុរស​ដ៏​សំខាន់​របស់​យើង។» (Ajith Fernando) More