អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កើត​មក​ពី​ព្រះ​តែ​១

    «ពី​ព្រោះ​ព្រះអង្គ ដែល​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ និង​ពួក​អ្នក​ដែល​ទ្រង់​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ នោះ​សុទ្ធ​តែ​កើត​មក​ពី​ព្រះ​តែ​១ បាន​ជា​ទ្រង់​មិន​ខ្មាស​នឹង​ហៅ​គេ​ជា​បង​ប្អូន​ទេ» (ហេព្រើរ​ ២:១១) អាន​បន្ថែម