អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កម្រិ​តដ៏ខ្ពស់​

    «មនុស្ស​យើង​នឹង​ទៅ​ដល់​កម្រិត​ដ៏​ខ្ពស់ ហើយ​អស្ចារ្យ​បំផុត នៅ​ពេល​ដែល​យើង​លុត​ជង្គង់​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​ភក្ត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។»​ (Martyn Lloyd-Jones) អាន​បន្ថែម