អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់

    «ដំណឹងល្អ​គឺ​ជា​ដំណឹង​អំពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដ៏​គង់​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច​ដែល​បាន​ប្រទាន​អំណោយទាន​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដែល​យើង​អាច​នឹក​ស្មាន​ដល់៖ គឺ​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់»។ (Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម