អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បង្ហាញ​សិរីល្អ

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​សិរីល្អ​របស់​ទ្រង់​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ការ​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​យើង។»​ (Andre Yee) អាន​បន្ថែម