អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កម្លាំង​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​

    «យើង​មិន​រំពឹង​លើ​កម្លាំង​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​តោង​ព្រះអង្គ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​ពឹង​លើ​កម្លាំង​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះអង្គ​ក្នុង​ការ​លើក​យើង​ឡើង​ទៅ​កាន់​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។»​ (Bryan Chapell) អាន​បន្ថែម