អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស​យើង​ជា​ពូជ​នៃ​ព្រះ

    «ដ្បិត​គឺ​ដោយ​សារ​ទ្រង់​ហើយ ដែល​យើង​រាល់​គ្នា​បាន​រស់ កំរើក ហើយ​មាន​នៅ​ផង ដូច​ជា​ពួក​អ្នក​លើក​កំណាព្យ​ខ្លះ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា បាន​និយាយ​ដែរ​ថា។» «‍មនុស្ស​យើង​ជា​ពូជ​ព្រះ​ដែរ‍» (កិច្ចការ១៧:២៨) អាន​បន្ថែម