អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ

    «យើង​ដឹង​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ប្រើ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​មនុស្ស នោះ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់ប្រែ​ពី​ទ្រង់។» (John MacArthur) More