អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    តើមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អនាគត

    «គ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅ ខ្ញុំឃើញថាមនុស្ស…ទាំងអ្នកដឹកនាំ និងមនុស្សសាមញ្ញ…តែងតែសួរសំណួរដូចៗគ្នាមួយ «តើមានសង្ឃឹមទេសម្រាប់អនាគត?» ចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏ដដែលៗ «បាទមាន តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ»។ (Billy Graham) អាន​បន្ថែម