អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មក​ពី​ព្រះ​យេហូវ៉ា

    «ផ្ទះ​សំបែង នឹង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ជា​មរដក​មក​ពី​ឪពុក តែ​ប្រពន្ធ​ដែល​ឆ្លៀវ​ឆ្លាត នោះ​ហើយ​ជា​អំណោយ​ទាន​មក​ពី​ព្រះ​យេហូវ៉ា» (សុភាសិត ១៩:១៤) អាន​បន្ថែម