អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​ផ្ទះ

    «ឯ​អ្នក​ណា​ដែល​សង​ការ​អាក្រក់ ស្នង​នឹង​ការ​ល្អ​សេចក្ដី​អាក្រក់​នឹង​មិន​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​អ្នក​នោះ​ឡើយ»។ (សុភាសិត ១៧:១៣) More