អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការថ្វាយ​បង្គំ​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​

    ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ជឿ​ម្នាក់ នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ដែល​ចំណាយ​ពេល​ថ្វាយ​បង្គំ​ជា​គ្រួសារ។ ខ្ញុំ​ក៏​ប្រាកដ​ណាស់​ថា អ្នក​រាល់​គ្នា​ជា​ច្រើន​ក៏​បែប​នោះ​ដែរ។ ប៉ុន្តែ ពេល​ខ្ញុំ​និយាយ​ជា​មួយ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ផ្សេង​ទៀត ជា​ពិសេស​ទៅ​កាន់​បុរសៗ នោះ​ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា ទម្លាប់​ដ៏​តូច​មួយ​នេះ​គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​ការ​សោក​ស្ដាយ និង​ការ​ខក​ចិត្ត​ចំពោះ​ពួក​គាត់។ អាន​បន្ថែម