អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឥត​ប្រយោជន៍

    «ចូរ​កុំ​ធ្វើ​អ្វី​ដោយ​ការ​ប្រជែង​ ឬ​ដោយ​ចិត្ដ​អំនួត​ឥត​ប្រយោជន៍​ឡើយ​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ចូរ​បន្ទាប​ខ្លួន​ទាំង​គិត​ថា​ អ្នក​ដទៃ​ប្រសើរ​ជាង​ខ្លួន​ឯង។» (ភីលីព ២:៣) អាន​បន្ថែម

  • in

    រាល់​អ្នក​ជឿ

    «ការ​បន្ទាបខ្លួន​មិន​មែន​ជា​ជម្រើស​យក​មក​ដាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​តែ​បុគ្គល​ដែល​គេ​រាប់​ថា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បន្ទាបខ្លួន​គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​គ្រប់​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​ជឿ​យក​មក​អនុវត្ត​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។» (Jerry Bridges) អាន​បន្ថែម