អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំ​នេះ​ជា​ព្រះយេស៊ូវ

    «ទូលបង្គំ​ក៏​ឆ្លើយ​ថា ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ តើ​ព្រះអង្គ​ណា​នុ៎ះ រួច​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា ខ្ញុំ​នេះ​ជា​ព្រះយេស៊ូវ ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ទុក្ខ» (កិច្ចការ ២៦:១៥) អាន​បន្ថែម

  • in

    ខ្ញុំ​នេះ​ជា​ព្រះយេស៊ូវ

    «គាត់​ទូល​ឆ្លើយ​ថា ឱ​ព្រះអម្ចាស់​អើយ ព្រះអង្គ​ណា​នុ៎ះ រួច​ព្រះអម្ចាស់​ទ្រង់​តប​ថា ខ្ញុំ​នេះ​ជា​ព្រះយេស៊ូវ ដែល​អ្នក​បៀត​បៀន អ្នក​ធាក់​ជល់​នឹង​ជន្លួញ​ដូច្នេះ នោះ​ពិបាក​ដល់​អ្នក​ណាស់» (កិច្ចការ ៩:៥)។ អាន​បន្ថែម