អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំ​ជា​ពន្លឺ​លោកីយ

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ទៅ​គេ​ម្ដង​ទៀត​ថា ខ្ញុំ​ជា​ពន្លឺ​លោកីយ អ្នក​ណា​ដែល​តាម​ខ្ញុំ នោះ​មិន​ដែល​ដើរ​ក្នុង​សេចក្ដី​ងងឹត​ឡើយ គឺ​នឹង​មាន​ពន្លឺ​នៃ​ជីវិត​វិញ» (យ៉ូហាន ៨:១២) អាន​បន្ថែម