អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំធ្លាប់​បាន​កាន់

    «ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​កាន់​របស់របរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ដៃ​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​បាត់​វា​ទាំង​អស់​ដែរ ប៉ុន្តែ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រគល់​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​ហស្ត​ព្រះ​ជាម្ចាស់ របស់​របរ​ទាំង​នោះ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​សល់​ទាំង​អស់»​ (Martin Luther) អាន​បន្ថែម