អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បើ​ខ្ញុំ​ស្អប់​អំពើបាប

    «ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ​ស្អប់​អំពើបាប​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ខ្លាច​ការ​ដាក់​ទោស នោះ​មាន​ន័យ​ថា ខ្ញុំ​មិន​ទាន់​បាន​កែប្រែ​ចិត្ត​ចេញពី​អំពើ​បាប​នោះ​ទេ តែ​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ខូច​ចិត្ត​ត្រង់​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដ៏​យុត្តិធម៌​ពេក​ណាស់»។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម