អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​មិន​ស្គាល់​ទ្រង់

    «បើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​មិន​ខ្លាំង​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​រស់​នៅ​បែប​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ នោះ​លោក​អ្នក​មិន​ស្គាល់​ទ្រង់​ទេ។» (Paul Washer) អាន​បន្ថែម