អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បើអ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​អត់​ទោស

    «បើអ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​អត់​ទោស​បាប​ដល់​អ្នក​ណា នោះ​បាប​គេ​នឹង​បាន​អត់​ទោស​ឲ្យ តែ​បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​ប្រកាន់​ទោស​បាប​ចំពោះ​អ្នក​ណា នោះ​បាប​គេ​នឹង​ត្រូវ​ប្រកាន់​ជាប់​វិញ» (យ៉ូហាន​ ២០:២៣) អាន​បន្ថែម