អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពិតជា​អវិជ្ជា

    «មនុស្ស​យើង​គឺ​ពិត​ជា​អវិជ្ជា​យ៉ាង​ខ្លាំង​មែន​ហើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ដឹង​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គង់​នៅ​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង។» (Augustine) អាន​បន្ថែម