អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អេម៉ាញូអែល

    «ដូច្នេះ​ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​ទី​សំគាល់​១​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា ដោយ​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់ មើល នាង​ព្រហ្មចារី​នឹង​មាន​គភ៌​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​១​ហើយ​នឹង​ឲ្យ​ព្រះ​នាម​ថា អេម៉ាញូអែល» (អេសាយ ៧:១៤) អាន​បន្ថែម

  • in

    ព្រះ​គង់​ជា​មួយ

    «មើល នាង​ព្រហ្មចារី​នឹង​មាន​គភ៌​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​១ ហើយ​ព្រះ​នាម​បុត្រ​នោះ​ត្រូវ​ហៅ​ថា អេម៉ាញូអែល‍» ដែល​ប្រែ​ថា ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​គង់​ជា​មួយ​នឹង​យើង​ខ្ញុំ។ (ម៉ាថាយ ១:២៣) អាន​បន្ថែម