អត្ថបទថ្មីៗ

  • Popular

    in

    ព្រះ​គង់​ជា​មួយ

    «មើល នាង​ព្រហ្មចារី​នឹង​មាន​គភ៌​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​១ ហើយ​ព្រះ​នាម​បុត្រ​នោះ​ត្រូវ​ហៅ​ថា អេម៉ាញូអែល‍» ដែល​ប្រែ​ថា ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​គង់​ជា​មួយ​នឹង​យើង​ខ្ញុំ។ (ម៉ាថាយ ១:២៣) More