អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជំនឿ​តប​ថា

    «បើ​បញ្ហា​ពោល​ថា «វា​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ទេ» នោះ​ជំនឿ​នឹង​ពោល​តប​ថា «អត់ទេ យើង​អាច​ធ្វើ​បាន!។»​​ (C. H. Mackintosh) More