អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សម្រាប់​សិរី​ល្អ

    «ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ រូប​កាយ​ខ្ញុំ​លែង​ជា​ការ​អាម៉ាស់ និង​ការ​មាន​ពិរុទ្ធភាព​ទៀត​ហើយ ប៉ុន្តែ​គឺ​សម្រាប់​សិរី​ល្អ»។ (Emma Scrivener) អាន​បន្ថែម