អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មិន​មាន​ភាព​ស៊ី​គ្នា

    «គោលលទ្ធិ​ពិត​តែង​តែ​មាន​ភាព​ស៊ី​គ្នា​ទៅ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល​ទាំង​មូល។ គោលលទ្ធិ​ខុស​ឆ្គង​តែង​តែ​មិន​មាន​ភាព​ស៊ី​គ្នា​មួយ​ចំនួន​ទៅ​នឹង​ព្រះ​បន្ទូល»។ (Tim Challies) អាន​បន្ថែម