អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​ជាង​ប្រាប់

    «ជា​ជាង​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​ផែនការ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ ចូរ​ប្រាប់​ពួក​គេ​អំពី​ព្រះ​អង្គ​វិញ។» (Paul Washer) អាន​បន្ថែម