អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចំណាប់​អារម្មណ៍​

    «ប្រសិនបើ​យើង​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​យើង​ក៏​គួរ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​ព្រះ​អង្គ​ផង​ដែរ។» (Michael Horton) អាន​បន្ថែម