អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អ្នក​ដទៃ

    «កុំ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​គិត​តែ​ពី​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ​ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ ចូរ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​គិត​ពី​អ្នក​ដទៃ​ផង។​​​» (ភីលីព ២:៤) អាន​បន្ថែម

  • in

    អំណរ​អរ

    «នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្វែងរក​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ​ជា​ជាង​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន នោះ​អ្នក​ទំនង​ជា​នឹង​អស់​កម្លាំង​តែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រទាន​នូវ​អំណរ​ដល់​យើង​ជា​ទ្វេ​ដង​ជា​មិន​ខាន។» (John Piper) អាន​បន្ថែម