អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​កាត់ស្រាយ

    «បទគម្ពីរ​នីមួយៗ​មាន​ការ​កាត់​ស្រាយ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​តែ​មួយ ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ជា​ច្រើន។»​ (Grace Community Church) More