អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កម្លាំង​ថ្មី

    «រីឯ​អ្នក​ជឿ​សង្ឃឹម​លើ​ព្រះអម្ចាស់តែងតែ​មាន​កម្លាំង​ថ្មី​ជានិច្ចប្រៀប​បាន​នឹង​សត្វ​ឥន្ទ្រី​ហោះ​ហើរ គេ​ស្ទុះ​រត់​ទៅ​មុខ ដោយ​មិន​ចេះ​ហត់ហើយ​ដើរ​ដោយ​មិន​ចេះ​អស់​កម្លាំង។» (អេសាយ ៤០:៣១ គខប) អាន​បន្ថែម