អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អេម៉ាញូអែល

    «ដូច្នេះ​ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​ទី​សំគាល់​១​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា ដោយ​ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់ មើល នាង​ព្រហ្មចារី​នឹង​មាន​គភ៌​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​១​ហើយ​នឹង​ឲ្យ​ព្រះ​នាម​ថា អេម៉ាញូអែល» (អេសាយ ៧:១៤) អាន​បន្ថែម