អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​កូនសោរ

    «ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​គឺ​ជា​កូនសោរ​សម្រាប់​ដោះ​នូវ​រាល់​ផែនការ​ទាំង​អស់​នៅ​អនាគត។»​ (Billy Graham) More